Laboratories

by Keyword
City
Sort by

 

Laboratorijska medicina predstavlja naučno-medicinsku oblast koja se bavi analizom različitih bioloških uzoraka koristeći hemijske, biohemijske, molekularno-biološke, citološke, imunološke i histološke metode u cilju dobijanja rezultata neopohodnih za dijagnostikovanje i liječenje bolesti ili za kontrolu i praćenje zdravstvenog stanja pacijenta.


BIH Medical Laboratory Stupska 1F, Stup , 71210 Sarajevo
Eurofarm Centar - Laboratory Butmirska cesta 14, Fra Anđela Zvizdovića 1, Trg solidarnosti do br. 37, 71000 Sarajevo
Medical – biochemical laboratory ProlabNikole Kolumbića Šake do br. 22, lidža, 71000 Sarajevo